Πρόβλεψη VO2max στην Κωπηλασία

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΣΕ ΚΩΠΗΛΑΤΕΣ

Ε. Χερουβείμ 1,2, Γ. Τσεκούρας 1, Χ. Τσολάκης 1,2X. Συμεωνίδης 1, Γ. Ψαρέλης 1, Π. Κουλουβάρης 1

11η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ: Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες της κωπηλατικής απόδοσης τόσο σε άνδρες όσο σε γυναίκες. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προβλεφθεί η VO2max σε αθλητές της κωπηλασίας χρησιμοποιώντας ένα εύρος φυσιολογικών παραμέτρων όπως είναι τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και η κωπηλατική απόδοση σε δοκιμασία διάρκειας τεσσάρων λεπτών.

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Συνολικά 50 αθλητές/τριες της κωπηλασίας (26 Α και 24 Γ), ηλικίας 17±0.2 ετών, υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρική αξιολόγηση, προσδιορίστηκε η σύσταση σώματος μέσω δερματοπτυχών και πραγματοποίησαν δοκιμασία απόδοσης σε κωπηλατοεργόμετρο (Concept II Model D) διάρκειας 4 λεπτών. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας καταγράφηκε συνεχόμενα η καρδιοαναπνευστική απόκριση (K5, Cosmed, Italy). Για την πρόβλεψη των παραγόντων που προσδιορίζουν τη VO2max πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη VO2max και ανεξάρτητες μεταβλητές τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (ηλικία, σωματικό βάρος, ανάστημα, άνοιγμα χεριών και καθιστό ανάστημα), τη σύσταση σώματος (άθροισμα 8 δερματοπτυχών) και τα χαρακτηριστικά απόδοσης (καλυπτόμενη απόσταση στα 4 λεπτά, μέση παραγόμενη ισχύς, συχνότητας κουπιάς και συγκέντρωσης γαλακτικού οξύ στην ηρεμία και στη μέγιστη προσπάθεια).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το μοντέλο πρόβλεψης της VO2max διαμορφώθηκε ως εξής: VO2max= 0.007 (Μέση Παραγόμενη Ισχύς) + 0.01 (Ανάστημα) + 0.04 (Ηλικία) – 2.0006 (R2=0.73, τυπικό σφάλμα εκτίμησης=0.52, p<0.000). Επιπλέον, τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (σωματικό βάρος, άθροισμα 8 δερματοπτυχών και ηλικία) μπόρεσαν να εξηγήσουν το 74% της διακύμανσης της VO2max (R2=0.74, τυπικό σφάλμα εκτίμησης=0.50, p<0.000), ενώ από τα χαρακτηριστικά απόδοσης μόνο η μέση παραγόμενη ισχύς μπόρεσε να εξηγήσει το 70% της διακύμανσης της VO2max (R2=0.71, τυπικό σφάλμα εκτίμησης=0.52, p<0.000).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 67.17% της συνολικής διακύμανσης της VO2max προβλέφθηκε από τη μέση παραγόμενη ισχύς, ενώ το ανάστημα και η ηλικία εξήγησαν επιπλέον το 15.19% και το 9.93% της συνολικής διακύμανσης της VO2max, αντίστοιχα. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη είτε μόνο τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά είτε μόνο τη μέση παραγόμενη ισχύς κατά τη δοκιμασία 4λεπτών στο κωπηλατοεργόμετρο μπορούν να προβλέψουν στην ίδια ουσιαστικά αναλογία τη VO2max.

Written by