Δείκτες Πρόβλεψης Κολυμβητικής Ταχύτητας σε Νεαρούς Επίλεκτους Κολυμβητές

Δείκτες Πρόβλεψης Κολυμβητικής Ταχύτητας σε Νεαρούς Επίλεκτους Κολυμβητές 

Χερουβείμ Ε1,2, Τσεκούρας Ι.Ε1, Ψαρέλης Γ1, Μεσσήνης Σ1, Συμεωνίδης Χ1, Κουλουβάρης Π1, Τσολάκης Χ1,2

11η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή:

Η κολυμβητική ταχύτητα σε μικρές αποστάσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μεγιστοποίηση των προωθητικών δυνάμεων και την ελαχιστοποίηση των δυνάμεων αντίστασης. Κατά τη διαδικασία ανίχνευσης ταλαντούχων νεαρών κολυμβητών που εν δυνάμει μπορούν να διακριθούν στο υψηλό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός εύκολα μετρήσιμων φυσικών παραμέτρων, οι οποίες σχετίζονται με την υψηλή κολυμβητική ταχύτητα. Συνεπώς, πρωταρχικός σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης που υφίσταται ανάμεσα σε βασικά φυσικά χαρακτηριστικά και την κολυμβητική ταχύτητα, σε ομάδα επίλεκτων νεαρών κολυμβητών/τριών.

Μεθοδολογία:

Για τη διεξαγωγή της μελέτης επιλέχθηκαν 142 κολυμβητές/τριες Εθνικού επιπέδου (74 αγόρια και 68 κορίτσια, ηλικίας 14.3±0.9 ετών, περιλαμβάνοντας συνολικά 58 αθλητές ελευθέρου, 28 αθλητές προσθίου, 30 αθλητές υπτίου και 26 αθλητές πεταλούδας), οι οποίοι ολοκλήρωσαν μέγιστη κολυμβητική προσπάθεια 20 μέτρων περιλαμβάνοντας εκκίνηση με ώθηση του τοιχώματος της πισίνας μέσα στο νερό. Πραγματοποιήθηκε ημι-προσδεμένη κολύμβηση, με εφαρμογή εξωτερικής οριζόντιας αντίστασης ενός κιλού, κατά την οποία κατεγράφη η μέση ταχύτητα και ισχύς (1080 sprint Motion, Nordic AB, Stockholm, Sweden). Από τα φυσικά και ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά επιλέχθηκαν το συνολικό και καθιστό ανάστημα, η μάζα σώματος, ο δείκτης μάζας σώματος, το άνοιγμα χεριών, το άθροισμα των 7 δερματοπτυχών, η ευλυγισία, το εύρος κίνησης της ωμικής ζώνης, η ισομετρική δύναμη χειρολαβής και πραγματοποιήθηκε βηματική παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τη μέση κολυμβητική ταχύτητα.

Αποτελέσματα:

Από τις επιλεγμένες παραμέτρους προκύπτει πως το άνοιγμα χεριών αποτελεί τη μοναδική καθοριστική παράμετρο στο μοντέλο πρόβλεψης της μέσης κολυμβητικής ταχύτητας στα 20μ. τόσο για το ελεύθερο (r2=0.31, p=0.001, SEE=0,141) όσο και για το ύπτιο (r2=0.38, p=0.001, SEΕ=0.159). Το συνολικό ανάστημα φαίνεται πως προβλέπει τη μέση κολυμβητική ταχύτητα στο πρόσθιο (r2=0.40, p=0.001, SEE=0.135) και σε συνδυασμό με τη δύναμη καρπού αποτελούν τις δυο σημαντικές παραμέτρους πρόβλεψης για την πεταλούδα (r2=0.74, p=0.001, SEΕ=0.077).

Συζήτηση:

Εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα σε επιλεγμένες φυσικές και ανθρωπομετρικές παραμέτρους και τη μέση κολυμβητική ταχύτητα ανά στυλ, εντοπίζεται η σημαντικότητα συμμετοχής του σωματικού αναστήματος, του ανοίγματος χεριών καθώς και της ισομετρικής δύναμης χειρολαβής στα κριτήρια ανίχνευσης νεαρών ταλαντούχων κολυμβητών/τριων.

Written by