Ανθρωπομετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά κολυμβητών και κολυμβητριών που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 2018

Ανθρωπομετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά κολυμβητών και κολυμβητριών που συμμετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών & Γυναικών 2018

Σ. Μεσσήνης1, Γ. Τσεκούρας1, Ε. Χερουβείμ1,2, Γ. Ψαρέλης1, Χ. Συμεωνίδης1, Π. Κουλουβάρης1, Χ. Τσολάκης1,2

11η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή: Επιλεγμένα ανθρωπομετρικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την απόδοση στην κολύμβηση και τροποποιούνται με την ηλικία και το φύλο. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η καταγραφή επιλεγμένων ανθρωπομετρικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών κολυμβητών/τριων οι οποίοι συμμετείχαν τον Ιούνιο του 2018 στο  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών-Γυναικών.

Υλικό & Μέθοδος: Συνολικά 39 κολυμβητές και 43 κολυμβήτριες μέσης τιμής της ηλικίας 17.2±1.8 έτη και 17.4±2.4 έτη, μέσης τιμής αναστήματος 178.6±6.7 cm και 167.4±62.6 cm, μέσης τιμής σωματικού βάρους 69.6±8.8 kg και 60.2±6.7 kg και ποσοστού λίπους 15.8±3.8 % και 25.8±2.9 %, αντίστοιχα, υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρικό έλεγχο. Για τη συμμετοχή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών – Γυναικών οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες είχαν επιτύχει συγκεκριμένα όρια υψηλών επιδόσεων. Το δείγμα ομαδοποιήθηκε σύμφωνα με τις ηλικιακές-αγωνιστικές τους κατηγορίες: παίδων (Ν=18), κορασίδων (Ν=20), εφήβων (Ν=12), νεανίδων (Ν=15), ανδρών (Ν=9), γυναικών (Ν=8).Υπολογίστηκαν ο δείκτης μάζας σώματος, το ποσοστό λίπους με την εξίσωση των 4 δερματοπτυχών κατά Durnin and Womersley, η τοπική κατανομή λίπους (αθροισμα δερματοπτυχών δικεφάλου-υποπλάτια, κοιλικακής-υπερλαγονίου και μηρού-γαστροκνημίου) και ο δείκτης ανοίγματος χεριών/ανάστημα.

Αποτελέσματα: Υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ κολυμβητών και κολυμβητριών σε όλες τις μεταβλητές της μελέτης (p = 0.01-0.000). Όσον αφορά την τοπική κατανομή λίπους, στις κολυμβήτριες φαίνεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα λίπους εμφανίζεται στο κάτω μέρος του σώματος, ενώ στους κολυμβητές δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα άνω και κάτω άκρα καθώς και στον κορμό. Το ποσοστό σωματικού λίπους διέφερε μεταξύ των ομάδων και στα δύο φύλα (p = 0.039-0.000). Η τοπική κατανομή λίπους δεν διαφοροποιήθηκε με την πάροδο της ηλικίας. Το άνοιγμα χεριών ήταν μεγαλύτερο του αναστήματος κατά 9.3±4.7cm στους κολυμβητές και κατά 4.98±3.4cm στις κολυμβήτριες αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης ανοίγματος χεριών/ανάστημα κυμάνθηκε στους κολυμβητές από 1.04-1.06, ενώ στις κολυμβήτριες ήταν ελαφρά χαμηλότερος 1.03-1.04 χωρίς να διαφέρει μεταξύ των ομάδων.

Συμπέρασμα: Οι τιμές του ποσοστού σωματικού λίπους των Ελληνίδων κολυμβητριών εμφανίζονται να είναι αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες μέσες τιμές κολυμβητριών υψηλού επιπέδου. Αντίθετα, οι δείκτες ανοίγματος χεριών/ανάστημα (>1.0) δείχνουν ικανοποιητικές ανθρωπομετρικές διαστάσεις οι οποίες ελάχιστα υπολείπονται από τα ιδανικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων

Written by