Σύγκριση Δερματοπτυχών & Βιοηλεκτρικής Εμπέδησης

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΔΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ %ΠΟΣΟΣΤΟΎ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΙΠΟΥΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ.

Ε. Χερουβείμ 1,2, Χ. Τσολάκης 1,2 , Γ. Τσεκούρας 1, Χ. Συμεωνίδης 1, Γ. Ψαρέλης 1, Π. Κουλουβάρης 1

1 1η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΣΚΟΠΟΣ: Ο ακριβής προσδιορισμός του σωματικού λίπους έχει ιδιαίτερη σημασία για την μελέτη παραμέτρων απόδοσης σε αθλητές υψηλών διακρίσεων. Ανάλογα με το αγώνισμα, η σχέση των επιπέδων σωµατικού λίπους και άλιπης σωματικής μάζας όταν συνδυαστεί µε τις κατάλληλες προπονητικές επιβαρύνσεις, προάγει την απόδοση. Συνεπώς σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη διαφορών μεταξύ δύο διαφορετικών εξισώσεων υπολογισμού του % ποσοστού λίπους με τη μέθοδο των δερματοπτυχών (Durnin & Wοmersley και Jackson & Pollock), σε σύγκριση με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (ΒΙΑ).

ΥΛΙΚΟ & ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην μελέτη συμμετείχαν 115 κολυμβητές, 104 κολυμβήτριες, 85 κωπηλάτες και 41 κωπηλάτριες των εθνικών κλιμακίων, μέσης ηλικίας 15.88±2.12 έτη, αναστήματος 172.92±9.12 cm και σωματικού βάρους 65.21±10.54 kgr. Η βιοηλεκτρική εμπέδηση στηρίχτηκε στην αρχή των τεσσάρων σημείων επαφής (Tanita MC 780), ενώ για τη μέθοδο των δερματοπτυχών χρησιμοποιήθηκαν οι εξισώσεις του Durnin & Womersley (4 σημεία, 4-DW) και των Jackson & Pollock (7 σημεία, 7-JP) αντίστοιχα. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση διακύμανσης τριπλής κατεύθυνσης (2 φύλα) x (2 αθλήματα) x (3 μέθοδοι υπολογισμού σωματικού λίπους,3- ΜΥΣΛ) και ο συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson (r).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 3-ΜΥΣΛ (F = 1260.65. p = 0.000, n2 = 0.787) και μεταξύ των δύο φύλων (F = 651.77, p = 0.000, n2 = 0.237) αντίστοιχα. Παρατηρήθηκε επίσης αλληλεπίδραση μεταξύ φύλων και 3-ΜΥΣΛ (F = 106.15, p = 0.000, n2 = 0.657) καθώς και μεταξύ φύλων, αθλημάτων και 3-ΜΥΣΛ (F = 4.609, p = 0.033, n2 = 0.019). Στο σύνολο του δείγματος την μεγαλύτερη τιμή παρουσίασε η μέθοδος 4-DW (19.79±6.33) ενώ τη μικρότερη η μέθοδος 7-JP (11.84±6.21). Η μέση τιμή της μεθόδου BIA (18.81±4.70) διέφερε σημαντικά από τις μέσες τιμές των 4-DW και 7-JP (p<0.000). Ο συντελεστής συσχέτισης τη BIA και 4-DW ήταν (r = .817, p<0.000), ενώ ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ ΒΙΑ και 7-JP ήταν (r =  .862, p<0.000) αντίστοιχα.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το ποσοστό σωματικού λίπους σε αθλητές υψηλού επιπέδου βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση  τη μέθοδο που χρησιμοποιείται. Για την περαιτέρω διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των μεθόδων απαιτείται η σύγκριση με αντίστοιχες μεθόδους αναφοράς (υδροστατική μέθοδος, απεικόνιση διπλής ενεργειακής απορρόφησης-DEXA).

Written by